Các khóa học dành cho Phụ Huynh và Giáo Viên nhằm giúp bổ trợ kiến thức, từ đó hỗ trợ tích cực hơn việc hỗ trợ phát triển tư duy của học sinh